0915.096.396

Bài tập trắc nghiệm

Listening | Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe


Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 29 - Being Afraid
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 29 - Being Afraid Cập nhật: Friday, 21 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 28 - Heart Broken
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 28 - Heart Broken Cập nhật: Friday, 21 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 23 - Talking about Guys
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 23 - Talking about Guys Cập nhật: Wednesday, 19 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 22 - Double Date
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 22 - Double Date Cập nhật: Wednesday, 19 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 21 - Poker
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 21 - Poker Cập nhật: Friday, 14 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 20 - Playing Golf
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 20 - Playing Golf Cập nhật: Friday, 14 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 14 - Weight Loss
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 14 - Weight Loss Cập nhật: Thursday, 06 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 13 - Getting in Shape
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 13 - Getting in Shape Cập nhật: Thursday, 06 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 12 - Honeymoon
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 12 - Honeymoon Cập nhật: Thursday, 06 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 10 - First Date
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 10 - First Date Cập nhật: Thursday, 06 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 09 - Hang Out
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 09 - Hang Out Cập nhật: Thursday, 06 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 08 - Small Talk
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 08 - Small Talk Cập nhật: Thursday, 06 August 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 04 - Dormitory
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 04 - Dormitory Cập nhật: Friday, 31 July 2015
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 03 - Roommates
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 03 - Roommates Cập nhật: Friday, 31 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in Love
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in Love Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break Up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break Up Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 -  Stressful Parents
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 - Stressful Parents Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 -  Jewelry Watch
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 - Jewelry Watch Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry Cập nhật: Monday, 20 July 2015

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:999
  • Trả lời:172
Len dau trang