0915.096.396

Bài tập trắc nghiệm

Từ Vựng Theo Chủ Đề | Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề


Bài tập: Size
Bài tập: Size Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Pets
Bài tập: Pets Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Possessives
Bài tập: Possessives Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: What day is today?
Bài tập: What day is today? Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Possessive adjectives
Bài tập: Possessive adjectives Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: What time is it?
Bài tập: What time is it? Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Demonstrative adjectives
Bài tập: Demonstrative adjectives Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Parts of the body
Bài tập: Parts of the body Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: What do you look like?
Bài tập: What do you look like? Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: To have
Bài tập: To have Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Number (II)
Bài tập: Number (II) Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: What is your job?
Bài tập: What is your job? Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Indefinite articles and “it”
Bài tập: Indefinite articles and “it” Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: My family
Bài tập: My family Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập:
Bài tập: "to be" Cập nhật: Tuesday, 21 July 2015
Bài tập: Colors
Bài tập: Colors Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Bài tập: Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural
Bài tập: Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Bài tập: Number (I)
Bài tập: Number (I) Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Bài tập: Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular
Bài tập: Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Bài tập: To be or not to be
Bài tập: To be or not to be Cập nhật: Monday, 20 July 2015
Bài tập: How are you?
Bài tập: How are you? Cập nhật: Friday, 17 July 2015
Bài tập: Nice to meet you!
Bài tập: Nice to meet you! Cập nhật: Wednesday, 01 July 2015

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang