0915.096.396

Đáp án IELTS Listening Test 2 (Recent Actual Test)

Trang Chủ Mận
Đăng bởi: Trang Chủ Mận
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
 1. flight 
 2. April
 3. cheapest/budget
 4. Non-smoking
 5. John A.smyth
 6. $10
 7. culture centre
 8. camel ride
 9. desert
 10. stars
 11. 18
 12. police records
 13. references 
 14. CV
 15. transportation
 16. own car
 17. Monday mornings
 18. August 
 19. 651 BY899C
 20. acrawfor@worldwidehelpers.org
 21. farming 
 22. environment
 23. tourists
 24. samples
 25. 21,000
 26. 10.5 square
 27. measurements 
 28. soil
 29. photo/photographs
 30. map
 31. C
 32. B
 33. harmful insects
 34. sleeping sickness
 35. whole building 
 36. small scale 
 37. humans 
 38. resistant
 39. cheaper
 40. life cycle
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

 • Bài viết:3811
 • Thành viên:1099
 • Trả lời:172
Len dau trang