0915.096.396

Dùng "GRAB" hay "GRASP" ?

Bài viết giải thích sự khác nhau giữa "Grab" và "Grasp".
Cùng đọc qua cách phân biệt từ "Grab" và "Grasp" ở bài viết dưới đây nhé!

Dùng "GRAB" hay "GRASP" ?

 

1. GRAB = seize: to take or hold sb/sth with your hand suddenly, firmly or roughly: túm lấy, chộp lấy, vồ lấy ai/cái gì một cách mạnh bạo, thô bạo

grab/seize (sb/sth):      One of the men was grabbed and bundled into a car.

                                        Don't grab—there's plenty for everyone.

                                        He grabbed her around the throat and squeezed.

                                        She grabbed the child's hand and ran.

                                        He grabbed the knife before I could get to it.

grab/seize hold of sb/sth:     He grabbed hold of me and wouldn't let go.

                                                   She seized hold of my hand.

                                                   I grabbed hold of his hair.

grab/seize sth from sb/sth: Jim grabbed a cake from the plate.

                                                  She tried to seize the gun from him.

                                                  Someone grabbed me from behind and pulled me to the ground.

grab/seize sb by sth (the shoulders/arm/wrist etc): Ben grabbed Marco by the arm.

                                                                                            He seized her by the arm.

 


Dùng "Grab" hay "Grasp"/ (Ảnh: Mind Ur Marathi)

 

2. GRASP = grip: to take a firm hold of somebody/something: giữ chặt/nắm chặt ai/cái gì

grasp sb/sth:    He grasped my hand and shook it warmly.

                            Kay grasped him by the wrist.

                            Grip the rope as tightly as you can.

                            She grasped his hand and pulled him towards her.

                            She suddenly grasped my arm and looked at me.

                           I grasped the gun with both hands and took aim.

                           The baby stretched out a tiny hand and grasped my finger tightly.

                           Feeling herself falling, she grasped the rail with both hands.

                         

grasp sb by sth (the shoulders/arm/wrist etc): He grasped her firmly by the shoulders.

 

* The object of grasp is often somebody's hand or wrist.

=> Túc từ của "grasp" thường là bàn tay hoặc cổ tay của ai.

**  Take (an opportunity) eagerly:

=> Hăng hái nắm bắt (một cơ hội)

You must grasp the opportunity.

Many companies grasped the opportunity to expand.

We must grasp every opportunity to strengthen economic ties with other countries. (Chúng ta phải bắt lấy mọi cơ hội để thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế với các nước khác)

***  Catch fish, birds, or animals:

The eagle swooped down and grasped the rabbit in its sharp talons.

Trên đây là cách dùng từ cho "grab" và "grasp". Sau khi học xong nếu thấy bổ ích thì hãy nhớ ghi chú lại để dễ ôn tập lại nhé! Hãy lưu ý sự khác biệt về ngữ nghĩa giữa 2 từ trên nhé!


>> Khi nào dùng Be + to Infinitive
>> Từ Vựng Chủ Đề Mỹ Phẩm Phần 1

Nguồn: hellochao

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:972
  • Trả lời:172
Len dau trang