0915.096.396

English for Information Technology Lesson 6: Central process unit (Reading)

vũ linh
Đăng bởi: linhvu
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Information Technology - Công nghệ thông tin nè. Cùng tham khảo nha 

English for Information Technology Lesson 6: Central Process Unit (Reading)

 

It is common practice in computer science for the words "computer" and "processor" to be used interchangeably. More precisely, "computer" refers to the central processing unit (CPU) together with an internal memory. The internal memory or main storage, control and processing components make up the heart of the computer system. Manufacturers design the CPU to control and carry out basic instructions for their particular computer.

The CPU coordinates all the activities of the various components of the computer. It determines which operations should be carried out and in what order. The CPU can also retrieve information from memory and can store the results of manipulations back into the memory unit for later reference.

In digital computers the CPU can be divided into two functional units called the control unit (CU) and the arithmetic - logical unit (ALU). 

These two units are. made up of electronic circuits with millions of switches that can be in one of two states, either on or off.

The function of the control unit within the central processor is to transmit coordinatingcontrol signals and commands. The control unit is that portion of the computer that directs the sequence or step-by-step operations of the system, selects instructions and data from memory, interprets the program instructions, and controls the flow between main storage and the arithmetic- logical unit.

The arithmetic - logical unit, on the other hand, is that portion of the computer in which the actual arithmetic operations, namely, addition, subtraction, multiplication, division and exponentiation, called for in the ' instructions are performed. It also performs some kinds of logical operations such as comparing or selecting information. All the operations of the ALU are under the direction of the control unit.

Programs and the data on which the control unit and the ALU operate, must be in internal memory in order to be processed. Thus, if located on : secondary memory devices such as disks or tapes, programs and data and ftrst loaded into internal memory. 

Main storage and the CPU are connected to a console, where manual control operations can be performed by an operator. The console is an important, but special purpose, piece of equipment. It is used mainly when the computer is being started up, or during maintenance and repair. Many mini and micro systems do not have a console.

Bài dịch

1. Trong ngành máy tính, người ta thường dùng các từ máy tính và bộ xử lý để thay thế cho nhau. Nói một cách chính xác hơn, máy tính chỉ bộ xử lý trung tâm cùng với bộ nhở bên trong. Bộ nhớ bên trong chính là bộ nhớ chính, mà các thành phần điều khiển và xử lý tạo thành cốt lõi của hệ thống máy tính. Các nhà sản xuất thiết kế CPU để điều khiển và
thực hiện các lệnh cơ bản cho máy tính của riêng họ.

2. CPU phối hợp các hoạt động của các bộ phận khác trong máy tính. Nó quyết định nên thực hiện phép toán gì và theo thứ tự nào. CPU cũng có thể truy xuất thông tin từ bộ nhớ và lưu kết quả vận hành trở lại bộ nhớ để tham khảo về sau.

3. Trong máy tính kỹ thuật số, CPU có thể được chia thành hai bộ phận chức năng, gọi là bộ điều khiển, bộ logic học. Hai bộ nhớ được tạo bởi các mạch điện tử có thể ở một trong hai trạng thái đóng hoặc ngắt.

4. Chức năng của bộ điều khiển trong phạm vi bộ xử lý trung tâm là chuyển đi các tín hiệu và các lệnh điều khiển kết hợp. Bộ điều khiển là một phần của máy tính chỉ đạo những thao tác tuần tự hay những thao tác từng bước một của hệ thống, chọn lệnh và dữ liệu từ bộ nhớ, dịch các lệnh và quản lý dữ liệu giữa bộ lưu trữ chính và bộ logic học.

5. mặt khác bộ logic học là một phần của máy tính trong đó các phép tính số học như cộng trừ nhân chia và luỹ thừa được thực hiện theo lệnh và chỉ thị. Nó cũng thực hhiện một số phép toán logic chẳng hạn như so sánh hay lựa chọn thông tin. Tất cả hoạt động của ALU đều dưới sự chỉ đạo của bộ điều khiển.

6. Những chương trình và dữ liệu mà bộ điều khiển và ALU hoạt động trên đó phải nằm ở bộ nhớ bên trong để được xử lý. Vì thế nếu chương trình và dữ liệu định vị trên những thiết bị nhớ phụ như đĩa hoặc băng thì ttrước hết chúng phải được nạp vào bộ nhớ bên trong.

7. Bộ lưu trữ chính và CPU được nối với console ở đó thao tác viên thực hiện điều khiển bằng tay. Console là một thiết bị quan trọng nhưng có mục đích đặc biệt. người ta sử dụng console chủ yếu khi máy tính được khởi động hoặc trong thời gian bảo trì và sửa chữa. Nhiều hệ máy tính mini và máy tính không có console.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1084
  • Trả lời:172
Len dau trang