0915.096.396

NEED: semi modal và main verb (P.2)

Phân biệt Need: Động từ chính "NEED" và Bán Trợ động từ "NEED".
Cùng học ngữ pháp tiếng Anh qua bài viết dưới đây.

II. NEGATIVE FORM:

 

1. Semi-modal: need + not + bare infinitive

       He needn't worry.

       You needn't mention this to your father.

 2. Main verb: doesn't/don't/didn't + need + to infinitive/noun/V-ing

       He doesn't need to worry.
       You don't need to mention this to your father.

       You don't need an umbrella. (need + noun)
       My hair doesn't need cutting for at least another month. (need + V-ing)

 

Lưu ý:

a.The semi-modal need has no past simple form.
   Bán trợ động từ "need" không có hình thức quá khứ đơn.

        Not: I didn't need buy any books. They were all in the library.

 Instead, we use didn't need to or didn't have to when we express no obligation in the past.

Thay vì vậy, chúng ta dùng động từ chính "didn't need to" hoặc "didn't have to" khi đề cập đến sự không bắt buộc trong quá khứ.
         =>  I didn't need/have to buy any books. They were all in the library.

 

b. The semi-modal "need" has no past simple form, but it can be used in the pattern "need not have/needn't have + a past participle", to show that although someone did something, it was not necessary:

   Bán trợ động từ "need" không hình thức quá khứ đơn, nhưng có thể được dùng theo cấu trúc "need not have/needn't have + past participle" để nói rằng mặc dù ai đó đã làm một việc gì thì việc đó cũng không cần thiết.
           She needn't have come. (She came.)
           Lẽ ra cô ấy không cần phải đến.
           They needn't have waited for me. (They waited for me.)
           Lẽ ra họ không cần phải đợi tôi.You are going to need... (Ảnh: Gamba Karta)

 

III. INTERROGATIVE FORM:

 

1. Semi-modal (formal): Need + S. + bare infinitive?

        Need it be so dark in here?

        Need we write this down?

 2. Main verb: Does/Do/Did + need + to infinitive?

       Does it need to be so dark in here?
       Do we need to write this down?

 

Lưu ý:  

 The semi-modal need has no past simple form.

  Bán trợ động từ "need" không hình thức quá khứ đơn.
         Not: Needed she come yesterday?

  Instead, we use "Did... need to?" when we ask an obligation in the past.

  Thay vào đó chúng ta dùng động từ chính "Did... need to?" khi hỏi một sự bắt buộc trong quá khứ.

          => Did she need to come yesterday?

Trên đây là những điểm ngữ pháp tiếng Anh cần ghi nhớ khi sử dụng từ "NEED". Nếu thấy bổ ích, các bạn hãy nhớ tiếp tục theo dõi các bài viết trên Diễn Đan Tiếng Anh để biết thêm nhiều về ngữ pháp nhé!

>> NEED: semi modal và main verb (P.1)
>> Dùng "GRAB" hay "GRASP" ?

Nguồn: hellochao

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:972
  • Trả lời:172
Len dau trang