0915.096.396

Những quy luật cơ bản nhấn trọng âm

phongtirano
Đăng bởi: phongtiranoxxx
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Nghiên cứu những quy luật sau để chuẩn hóa phát âm nào các bạn!
 1. Nhấn vào vần gốc đối với các từ có thêm tiền tố, hậu tố.
 • Teacher [ 'ti: t∫ə]
 • unhappy [ ʌnhappy]
 1. Thường nhấn vào vần đầu đối với danh từ và tính từ 2 hoặc 3 âm tiết.
 • Human
 • Company
 • Lucky
 • Difficult
 1. Thường nhấn vào vần 3 kể từ sau lên với những từ hơn 3 âm tiết
·       International [ intə'næ∫enl ]
·       American [əmerikən]
 1. Thường nhấn vào vần 2 kể từ sau lên đối với các từ có đuôi: ion, ian, ic, ive, ial, tal, cient, tient.
 • invention [in'ven∫n]
 • electric [i' lektrik]
 1. Thường nhấn vào vần cuối với những từ có đuôi: eer, ese, ee, een, oo, oon, ade, ette, ain, naire, self, isque, esque.
 • Career [kə'riə]
 • Chinese [t∫ai'ni:z]
 1. Thường nhấn vào vần đầu với danh từ có tiền tố tele
 • telephone ['telefəun]
 1. Danh từ ghép thường nhấn vào vần đầu
 • school-boy ['sku:lboy]
 1. Thường nhấn vào vần đầu đối với động từ 2 âm tiết mà tận cùng bằng các đuôi: en, er, el, le, ow, ish
 2. Thường nhấn vào vần 2 đối với động từ 2 âm tiết mà tận cùng bằng các đuôi: ade, ide, ode, ude, mit, ect, ent, ceive, duce, form, port, nounce, pose, press, scribe, solve, volve, voke, y.
 • invade [in'veid]
 • divide [di'vaid]
 • expect [iks'pekt]
 1. Không thay đổi dấu nhấn cũ đối với từ có hậu tố sau: er,ly, ness, ing, less, hood, ship, some, ful, ed, dom.
 • traveler ['trævlə]
 • happily ['hæpili]

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

 • Bài viết:3811
 • Thành viên:972
 • Trả lời:172
Len dau trang