0915.096.396

Từ vựng tiếng anh về vũ trụ

Tiếng Anh về vũ trụ cực kì hấp dẫn cho bạn.​

MỘT SỐ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ VŨ TRỤ

1. galaxy /ˈgæl.ək.si/ - ngân hà 2. comet /ˈkɒm.ɪt/ - sao chổi 
3. (Big Dipper) constellation /kɒnt.stəˈleɪ.ʃən/ - chòm sao (chòm Đại Hùng) 
4. star /stɑːʳ/ - ngôi sao 
5. meteor /ˈmiː.ti.ɔːʳ/ - sao băng 
6. orbit : quỹ đạo 
7. asteroid: tiểu hành tinh

B. The Solar System /ðə ˈsəʊ.ləʳ ˈsɪs.təm/ - hệ mặt trời
6. Lunar eclipse /ˈluː.nəʳ ɪˈklɪps/ - nguyệt thực 
7. sun /sʌn/ - mặt trời 
8. earth /ɜːθ/ - trái đất 
9. moon /muːn/ - mặt trăng 
10. Solar eclipse /ˈsəʊ.ləʳ ɪˈklɪps/ - nhật thực

C. The Planets /ðə ˈplæn.ɪts/ - Các hành tinh 
11. Mercury /ˈmɜː.kjʊ.ri/ - sao Thủy 12. Venus /ˈviː.nəs/ - sao Kim 
13. Earth /ɜːθ/ - trái đất 14. Mars /mɑːz/ - sao Hỏa 15. Jupiter /ˈdʒuː.pɪ.təʳ/ - sao Mộc 
16. Saturn /ˈsæt.ən/ - sao Thổ 
a. ring /rɪŋ/ - quầng 
17. Uranus /ˈjʊə.rən.əs/ - sao Thiên Vương 
18. Neptune /ˈnep.tjuːn/ - sao Hải Vương 19. Pluto /ˈpluː.təʊ/ - sao Diêm Vương 
20. asteroid /ˈæs.tər.ɔɪd/ - hành tinh nhỏ 
21. orbit /ˈɔː.bɪt/ - quỹ đạo 
22. telescope /ˈtel.ɪ.skəʊp/ - kính thiên văn 

>> Từ vựng tiếng Anh về các loài chim

Nguồn Doulingo

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:999
  • Trả lời:172
Len dau trang