0915.096.396

Công nghệ thông tin

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiêu đề
English for Information Technology Lesson 8: Disk and disk drive (Reading)
English for Information Technology Lesson 8: Disk and disk drive (Reading) Viết bởi: thanhthao094 | Wednesday, 07 October 2015 06:10:44 | Lượt xem: 650 | Trả lời: 0
Xem
650
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 8: Disk and disk drive (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 8: Disk and disk drive (Vocabulary) Viết bởi: nguyenthanh1239 | Wednesday, 07 October 2015 05:10:56 | Lượt xem: 633 | Trả lời: 0
Xem
633
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading)
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading) Viết bởi: ytampct | Wednesday, 23 September 2015 05:09:32 | Lượt xem: 709 | Trả lời: 0
Xem
709
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Vocabulary) Viết bởi: dkjfghkjfd | Wednesday, 23 September 2015 05:09:38 | Lượt xem: 516 | Trả lời: 0
Xem
516
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 6: Central process unit (Reading)
English for Information Technology Lesson 6: Central process unit (Reading) Viết bởi: linhvu | Wednesday, 23 December 2015 05:12:49 | Lượt xem: 878 | Trả lời: 0
Xem
878
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 6: Central Process Unit (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 6: Central Process Unit (Vocabulary) Viết bởi: cvsfgg | Wednesday, 23 September 2015 05:09:43 | Lượt xem: 555 | Trả lời: 0
Xem
555
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 5: Mainframes (Reading)
English for Information Technology Lesson 5: Mainframes (Reading) Viết bởi: Phương Thảo | Wednesday, 23 September 2015 05:09:46 | Lượt xem: 829 | Trả lời: 0
Xem
829
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 5: Mainframes (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 5: Mainframes (Vocabulary) Viết bởi: Thanhthuvietcom | Wednesday, 23 September 2015 05:09:04 | Lượt xem: 485 | Trả lời: 0
Xem
485
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 4: Hardware and Software (Reading)
English for Information Technology Lesson 4: Hardware and Software (Reading) Viết bởi: minhchauabc | Tuesday, 22 September 2015 05:09:09 | Lượt xem: 635 | Trả lời: 0
Xem
635
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 4: Hardware and Software (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 4: Hardware and Software (Vocabulary) Viết bởi: tuannguyen | Tuesday, 22 September 2015 05:09:29 | Lượt xem: 554 | Trả lời: 0
Xem
554
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 3: Characteristics of Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 3: Characteristics of Computer (Reading) Viết bởi: thuanan | Tuesday, 22 September 2015 05:09:16 | Lượt xem: 514 | Trả lời: 0
Xem
514
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 3: Characteristics of Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 3: Characteristics of Computer (Vocabulary) Viết bởi: mongthanh.mt | Tuesday, 22 September 2015 05:09:35 | Lượt xem: 604 | Trả lời: 0
Xem
604
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading) Viết bởi: admin | Tuesday, 22 September 2015 05:09:57 | Lượt xem: 679 | Trả lời: 0
Xem
679
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Vocabulary) Viết bởi: tubio36 | Tuesday, 22 September 2015 05:09:40 | Lượt xem: 555 | Trả lời: 0
Xem
555
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading) Viết bởi: kimchitran | Tuesday, 22 September 2015 04:09:39 | Lượt xem: 632 | Trả lời: 0
Xem
632
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary) Viết bởi: kimchitran | Tuesday, 22 September 2015 04:09:44 | Lượt xem: 786 | Trả lời: 0
Xem
786
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang