0915.096.396

Listening

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up Viết bởi: Linh Linh | Friday, 31 July 2015 02:07:24 | Lượt xem: 591 | Trả lời: 0
Xem
591
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job Viết bởi: Duy Quang | Friday, 31 July 2015 01:07:06 | Lượt xem: 589 | Trả lời: 0
Xem
589
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief Viết bởi: buithuhien.c2 | Friday, 31 July 2015 01:07:42 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in love
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in love Viết bởi: Minh Khánh Bùi | Wednesday, 29 July 2015 06:07:44 | Lượt xem: 528 | Trả lời: 0
Xem
528
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break up Viết bởi: cnbjfh | Wednesday, 29 July 2015 06:07:14 | Lượt xem: 545 | Trả lời: 0
Xem
545
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 29 - Grandmother Passing Away
Luyện nghe nâng cao: Lesson 29 - Grandmother Passing Away Viết bởi: Mỹ Trinh Đào | Wednesday, 29 July 2015 09:07:20 | Lượt xem: 548 | Trả lời: 0
Xem
548
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 -  Stressful Parents
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 - Stressful Parents Viết bởi: dsdsg | Tuesday, 21 July 2015 03:07:00 | Lượt xem: 558 | Trả lời: 0
Xem
558
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad Viết bởi: minhchauabc | Tuesday, 21 July 2015 03:07:58 | Lượt xem: 550 | Trả lời: 0
Xem
550
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby Viết bởi: admin | Tuesday, 21 July 2015 03:07:42 | Lượt xem: 534 | Trả lời: 0
Xem
534
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 -  Jewelry Watch
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 - Jewelry Watch Viết bởi: sailungtung | Tuesday, 21 July 2015 03:07:58 | Lượt xem: 553 | Trả lời: 0
Xem
553
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry Viết bởi: Phụng Trần | Tuesday, 21 July 2015 02:07:39 | Lượt xem: 534 | Trả lời: 0
Xem
534
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 23 - Jewelry Gift
Luyện nghe nâng cao: Lesson 23 - Jewelry Gift Viết bởi: tubio36 | Tuesday, 21 July 2015 02:07:02 | Lượt xem: 574 | Trả lời: 0
Xem
574
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 22 - Clothes Shopping
Luyện nghe nâng cao: Lesson 22 - Clothes Shopping Viết bởi: ffxsdds | Tuesday, 21 July 2015 02:07:13 | Lượt xem: 617 | Trả lời: 0
Xem
617
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 21 -  Mall Shopping
Luyện nghe nâng cao: Lesson 21 - Mall Shopping Viết bởi: Thuong Nguyen | Tuesday, 21 July 2015 02:07:44 | Lượt xem: 560 | Trả lời: 0
Xem
560
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 20 - Golf
Luyện nghe nâng cao: Lesson 20 - Golf Viết bởi: Nghết Ngốc | Monday, 20 July 2015 11:07:22 | Lượt xem: 532 | Trả lời: 0
Xem
532
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 19 - General Sports
Luyện nghe nâng cao: Lesson 19 - General Sports Viết bởi: Lưu Ngọc | Monday, 20 July 2015 11:07:23 | Lượt xem: 709 | Trả lời: 0
Xem
709
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 18 - Baseball
Luyện nghe nâng cao: Lesson 18 - Baseball Viết bởi: vuthily | Monday, 20 July 2015 11:07:43 | Lượt xem: 577 | Trả lời: 0
Xem
577
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 17 - Proposing
Luyện nghe nâng cao: Lesson 17 - Proposing Viết bởi: thanktan.tvn | Monday, 20 July 2015 11:07:59 | Lượt xem: 535 | Trả lời: 0
Xem
535
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 16 - Asking for a Date
Luyện nghe nâng cao: Lesson 16 - Asking for a Date Viết bởi: admin | Monday, 20 July 2015 10:07:42 | Lượt xem: 539 | Trả lời: 0
Xem
539
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 15 - Dieting
Luyện nghe nâng cao: Lesson 15 - Dieting Viết bởi: Chuông Đen | Monday, 20 July 2015 10:07:20 | Lượt xem: 515 | Trả lời: 0
Xem
515
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3755
  • Thành viên:848
  • Trả lời:172
Len dau trang