0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Ngữ pháp cơ bản: Đại từ
Ngữ pháp cơ bản: Đại từ Viết bởi: phongkaka | Wednesday, 02 September 2015 08:09:21 | Lượt xem: 487 | Trả lời: 0
Xem
487
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 2
Ngữ pháp cơ bản: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 2 Viết bởi: lienhe | Wednesday, 02 September 2015 09:09:22 | Lượt xem: 468 | Trả lời: 0
Xem
468
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 1
Ngữ pháp cơ bản: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 1 Viết bởi: dssxcf | Wednesday, 02 September 2015 09:09:52 | Lượt xem: 592 | Trả lời: 0
Xem
592
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Các thì tương lai
Ngữ pháp cơ bản: Các thì tương lai Viết bởi: Cỏ Dại | Wednesday, 02 September 2015 09:09:08 | Lượt xem: 603 | Trả lời: 0
Xem
603
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Các thì quá khứ
Ngữ pháp cơ bản: Các thì quá khứ Viết bởi: kimbong050894 | Wednesday, 02 September 2015 09:09:37 | Lượt xem: 698 | Trả lời: 0
Xem
698
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Các thì hiện tại
Ngữ pháp cơ bản: Các thì hiện tại Viết bởi: Đăng Hải | Wednesday, 02 September 2015 09:09:58 | Lượt xem: 559 | Trả lời: 0
Xem
559
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng another và other
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng another và other Viết bởi: sgsef | Wednesday, 12 August 2015 01:08:22 | Lượt xem: 708 | Trả lời: 0
Xem
708
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ "The" Viết bởi: sdhfgdsyh | Wednesday, 12 August 2015 01:08:12 | Lượt xem: 614 | Trả lời: 0
Xem
614
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ "a" và "an" Viết bởi: dsafas | Friday, 07 August 2015 12:08:51 | Lượt xem: 720 | Trả lời: 0
Xem
720
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được Viết bởi: khavictory | Friday, 07 August 2015 12:08:19 | Lượt xem: 869 | Trả lời: 0
Xem
869
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cấu trúc của một câu trong tiếng anh
Ngữ pháp cơ bản: Cấu trúc của một câu trong tiếng anh Viết bởi: Linh Lang | Friday, 07 August 2015 11:08:55 | Lượt xem: 1512 | Trả lời: 0
Xem
1512
Trả lời
0
Ngữ pháp: If ... not và Unless
Ngữ pháp: If ... not và Unless Viết bởi: Nguyễn Duy Luân | Thursday, 16 July 2015 11:07:44 | Lượt xem: 1922 | Trả lời: 0
Xem
1922
Trả lời
0
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) (tiếp theo)
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) (tiếp theo) Viết bởi: tdmkhoa80 | Tuesday, 14 July 2015 05:07:59 | Lượt xem: 1231 | Trả lời: 0
Xem
1231
Trả lời
0
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs)
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) Viết bởi: jdhgdksjg | Tuesday, 14 July 2015 05:07:07 | Lượt xem: 721 | Trả lời: 0
Xem
721
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trợ động từ (auxiliary verbs)
Ngữ pháp: Trợ động từ (auxiliary verbs) Viết bởi: hoangbichhanh.sgu | Tuesday, 14 July 2015 04:07:15 | Lượt xem: 5809 | Trả lời: 0
Xem
5809
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp "thì" trong Tiếng Anh (III) Viết bởi: c2bee6294 | Tuesday, 14 July 2015 02:07:23 | Lượt xem: 717 | Trả lời: 0
Xem
717
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp Viết bởi: webvitran | Tuesday, 14 July 2015 04:07:42 | Lượt xem: 980 | Trả lời: 0
Xem
980
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp "thì" trong Tiếng Anh (I) Viết bởi: iokljg | Tuesday, 14 July 2015 03:07:05 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 0
Xem
594
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trọng âm (II)
Ngữ pháp: Trọng âm (II) Viết bởi: phongdeahan04 | Tuesday, 14 July 2015 11:07:22 | Lượt xem: 585 | Trả lời: 0
Xem
585
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trọng âm (I)
Ngữ pháp: Trọng âm (I) Viết bởi: Cỏ Dại | Tuesday, 14 July 2015 11:07:21 | Lượt xem: 604 | Trả lời: 0
Xem
604
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3805
  • Thành viên:914
  • Trả lời:172
Len dau trang