0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Ngữ pháp cơ bản: Các thì tương lai
Ngữ pháp cơ bản: Các thì tương lai Viết bởi: Cỏ Dại | Wednesday, 02 September 2015 09:09:08 | Lượt xem: 576 | Trả lời: 0
Xem
576
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Các thì quá khứ
Ngữ pháp cơ bản: Các thì quá khứ Viết bởi: kimbong050894 | Wednesday, 02 September 2015 09:09:37 | Lượt xem: 675 | Trả lời: 0
Xem
675
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Các thì hiện tại
Ngữ pháp cơ bản: Các thì hiện tại Viết bởi: Đăng Hải | Wednesday, 02 September 2015 09:09:58 | Lượt xem: 539 | Trả lời: 0
Xem
539
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng another và other
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng another và other Viết bởi: sgsef | Wednesday, 12 August 2015 01:08:22 | Lượt xem: 672 | Trả lời: 0
Xem
672
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ "The" Viết bởi: sdhfgdsyh | Wednesday, 12 August 2015 01:08:12 | Lượt xem: 576 | Trả lời: 0
Xem
576
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ
Ngữ pháp cơ bản: Cách dùng mạo từ "a" và "an" Viết bởi: dsafas | Friday, 07 August 2015 12:08:51 | Lượt xem: 678 | Trả lời: 0
Xem
678
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được Viết bởi: khavictory | Friday, 07 August 2015 12:08:19 | Lượt xem: 822 | Trả lời: 0
Xem
822
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cấu trúc của một câu trong tiếng anh
Ngữ pháp cơ bản: Cấu trúc của một câu trong tiếng anh Viết bởi: Linh Lang | Friday, 07 August 2015 11:08:55 | Lượt xem: 1444 | Trả lời: 0
Xem
1444
Trả lời
0
Ngữ pháp: If ... not và Unless
Ngữ pháp: If ... not và Unless Viết bởi: Nguyễn Duy Luân | Thursday, 16 July 2015 11:07:44 | Lượt xem: 1776 | Trả lời: 0
Xem
1776
Trả lời
0
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) (tiếp theo)
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) (tiếp theo) Viết bởi: tdmkhoa80 | Tuesday, 14 July 2015 05:07:59 | Lượt xem: 1202 | Trả lời: 0
Xem
1202
Trả lời
0
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs)
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) Viết bởi: jdhgdksjg | Tuesday, 14 July 2015 05:07:07 | Lượt xem: 704 | Trả lời: 0
Xem
704
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trợ động từ (auxiliary verbs)
Ngữ pháp: Trợ động từ (auxiliary verbs) Viết bởi: hoangbichhanh.sgu | Tuesday, 14 July 2015 04:07:15 | Lượt xem: 5286 | Trả lời: 0
Xem
5286
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp "thì" trong Tiếng Anh (III) Viết bởi: c2bee6294 | Tuesday, 14 July 2015 02:07:23 | Lượt xem: 688 | Trả lời: 0
Xem
688
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp Viết bởi: webvitran | Tuesday, 14 July 2015 04:07:42 | Lượt xem: 947 | Trả lời: 0
Xem
947
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp "thì" trong Tiếng Anh (I) Viết bởi: iokljg | Tuesday, 14 July 2015 03:07:05 | Lượt xem: 581 | Trả lời: 0
Xem
581
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trọng âm (II)
Ngữ pháp: Trọng âm (II) Viết bởi: phongdeahan04 | Tuesday, 14 July 2015 11:07:22 | Lượt xem: 568 | Trả lời: 0
Xem
568
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trọng âm (I)
Ngữ pháp: Trọng âm (I) Viết bởi: Cỏ Dại | Tuesday, 14 July 2015 11:07:21 | Lượt xem: 577 | Trả lời: 0
Xem
577
Trả lời
0
Ngữ pháp: Đừng sợ hai từ 'ngữ pháp'
Ngữ pháp: Đừng sợ hai từ 'ngữ pháp' Viết bởi: admin | Tuesday, 14 July 2015 09:07:56 | Lượt xem: 598 | Trả lời: 0
Xem
598
Trả lời
0
Ngữ pháp: Khám phá và xoay sở với 'need'
Ngữ pháp: Khám phá và xoay sở với 'need' Viết bởi: phongcaptain | Wednesday, 08 July 2015 10:07:25 | Lượt xem: 516 | Trả lời: 0
Xem
516
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tuyệt đối không dùng 'which'
Ngữ pháp: Tuyệt đối không dùng 'which' Viết bởi: phongtran29 | Wednesday, 08 July 2015 09:07:49 | Lượt xem: 600 | Trả lời: 0
Xem
600
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:878
  • Trả lời:172
Len dau trang