0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Phân biệt
Phân biệt "a while" và "awhile" Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:19 | Lượt xem: 200 | Trả lời: 0
Xem
200
Trả lời
0
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 07:08:34 | Lượt xem: 131 | Trả lời: 0
Xem
131
Trả lời
0
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 07:08:16 | Lượt xem: 139 | Trả lời: 0
Xem
139
Trả lời
0
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor”
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor” Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 02:07:49 | Lượt xem: 352 | Trả lời: 0
Xem
352
Trả lời
0
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 02:07:32 | Lượt xem: 171 | Trả lời: 0
Xem
171
Trả lời
0
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác.
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác. Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 10:07:18 | Lượt xem: 153 | Trả lời: 0
Xem
153
Trả lời
0
Phân biệt cụm động từ với made
Phân biệt cụm động từ với made Viết bởi: admin | Tuesday, 11 July 2017 07:07:57 | Lượt xem: 166 | Trả lời: 0
Xem
166
Trả lời
0
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:50 | Lượt xem: 430 | Trả lời: 0
Xem
430
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:18 | Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:59 | Lượt xem: 695 | Trả lời: 0
Xem
695
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 03:07:13 | Lượt xem: 187 | Trả lời: 0
Xem
187
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 02:07:59 | Lượt xem: 228 | Trả lời: 0
Xem
228
Trả lời
0
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 2
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 26 June 2017 07:06:10 | Lượt xem: 248 | Trả lời: 0
Xem
248
Trả lời
0
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 1
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 26 June 2017 07:06:13 | Lượt xem: 314 | Trả lời: 0
Xem
314
Trả lời
0
Hình thức của từ phần 2
Hình thức của từ phần 2 Viết bởi: admin | Sunday, 11 June 2017 03:06:30 | Lượt xem: 154 | Trả lời: 0
Xem
154
Trả lời
0
Hình thức của từ phần 1
Hình thức của từ phần 1 Viết bởi: admin | Sunday, 11 June 2017 02:06:12 | Lượt xem: 169 | Trả lời: 0
Xem
169
Trả lời
0
Phân biệt “A little, a few, little và few”
Phân biệt “A little, a few, little và few” Viết bởi: admin | Tuesday, 06 June 2017 03:06:59 | Lượt xem: 292 | Trả lời: 0
Xem
292
Trả lời
0
Câu nói gián tiếp phần 2
Câu nói gián tiếp phần 2 Viết bởi: admin | Wednesday, 03 May 2017 04:05:38 | Lượt xem: 281 | Trả lời: 0
Xem
281
Trả lời
0
Câu nói gián tiếp phần 1
Câu nói gián tiếp phần 1 Viết bởi: admin | Wednesday, 03 May 2017 02:05:36 | Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
Các từ viết tắt trong tiếng Anh
Các từ viết tắt trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 04:04:21 | Lượt xem: 230 | Trả lời: 0
Xem
230
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3577
  • Thành viên:777
  • Trả lời:172
Len dau trang