0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Động từ nguyên mẫu có
Động từ nguyên mẫu có "To" và Danh động từ làm chức năng chủ từ Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 04:08:42 | Lượt xem: 327 | Trả lời: 0
Xem
327
Trả lời
0
Dùng
Dùng "GRAB" hay "GRASP" ? Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 03:08:20 | Lượt xem: 188 | Trả lời: 0
Xem
188
Trả lời
0
Khi nào dùng Be + to Infinitive
Khi nào dùng Be + to Infinitive Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 02:08:25 | Lượt xem: 785 | Trả lời: 0
Xem
785
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "funny" và "fun" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:36 | Lượt xem: 254 | Trả lời: 0
Xem
254
Trả lời
0
Cách dùng
Cách dùng "ON SALE" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:04 | Lượt xem: 253 | Trả lời: 0
Xem
253
Trả lời
0
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 06:08:30 | Lượt xem: 488 | Trả lời: 0
Xem
488
Trả lời
0
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 06:08:34 | Lượt xem: 226 | Trả lời: 0
Xem
226
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "a while" và "awhile" Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:19 | Lượt xem: 320 | Trả lời: 0
Xem
320
Trả lời
0
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 07:08:34 | Lượt xem: 335 | Trả lời: 0
Xem
335
Trả lời
0
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 07:08:16 | Lượt xem: 250 | Trả lời: 0
Xem
250
Trả lời
0
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor”
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor” Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 02:07:49 | Lượt xem: 1198 | Trả lời: 0
Xem
1198
Trả lời
0
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 02:07:32 | Lượt xem: 363 | Trả lời: 0
Xem
363
Trả lời
0
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác.
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác. Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 10:07:18 | Lượt xem: 373 | Trả lời: 0
Xem
373
Trả lời
0
Phân biệt cụm động từ với made
Phân biệt cụm động từ với made Viết bởi: admin | Tuesday, 11 July 2017 07:07:57 | Lượt xem: 266 | Trả lời: 0
Xem
266
Trả lời
0
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:50 | Lượt xem: 1472 | Trả lời: 0
Xem
1472
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:18 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:59 | Lượt xem: 2778 | Trả lời: 0
Xem
2778
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 03:07:13 | Lượt xem: 312 | Trả lời: 0
Xem
312
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 02:07:59 | Lượt xem: 389 | Trả lời: 0
Xem
389
Trả lời
0
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 2
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 26 June 2017 07:06:10 | Lượt xem: 414 | Trả lời: 0
Xem
414
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:878
  • Trả lời:172
Len dau trang