0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 06:08:34 | Lượt xem: 191 | Trả lời: 0
Xem
191
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "a while" và "awhile" Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:19 | Lượt xem: 259 | Trả lời: 0
Xem
259
Trả lời
0
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 07:08:34 | Lượt xem: 211 | Trả lời: 0
Xem
211
Trả lời
0
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 07:08:16 | Lượt xem: 195 | Trả lời: 0
Xem
195
Trả lời
0
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor”
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor” Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 02:07:49 | Lượt xem: 703 | Trả lời: 0
Xem
703
Trả lời
0
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 02:07:32 | Lượt xem: 256 | Trả lời: 0
Xem
256
Trả lời
0
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác.
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác. Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 10:07:18 | Lượt xem: 244 | Trả lời: 0
Xem
244
Trả lời
0
Phân biệt cụm động từ với made
Phân biệt cụm động từ với made Viết bởi: admin | Tuesday, 11 July 2017 07:07:57 | Lượt xem: 224 | Trả lời: 0
Xem
224
Trả lời
0
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:50 | Lượt xem: 1082 | Trả lời: 0
Xem
1082
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:18 | Lượt xem: 417 | Trả lời: 0
Xem
417
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:59 | Lượt xem: 1781 | Trả lời: 0
Xem
1781
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 03:07:13 | Lượt xem: 258 | Trả lời: 0
Xem
258
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 02:07:59 | Lượt xem: 318 | Trả lời: 0
Xem
318
Trả lời
0
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 2
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 26 June 2017 07:06:10 | Lượt xem: 363 | Trả lời: 0
Xem
363
Trả lời
0
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 1
Các cấu trúc đảo ngữ thường dùng trong tiếng Anh - Phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 26 June 2017 07:06:13 | Lượt xem: 480 | Trả lời: 0
Xem
480
Trả lời
0
Hình thức của từ phần 2
Hình thức của từ phần 2 Viết bởi: admin | Sunday, 11 June 2017 03:06:30 | Lượt xem: 340 | Trả lời: 0
Xem
340
Trả lời
0
Hình thức của từ phần 1
Hình thức của từ phần 1 Viết bởi: admin | Sunday, 11 June 2017 02:06:12 | Lượt xem: 349 | Trả lời: 0
Xem
349
Trả lời
0
Phân biệt “A little, a few, little và few”
Phân biệt “A little, a few, little và few” Viết bởi: admin | Tuesday, 06 June 2017 03:06:59 | Lượt xem: 358 | Trả lời: 0
Xem
358
Trả lời
0
Câu nói gián tiếp phần 2
Câu nói gián tiếp phần 2 Viết bởi: admin | Wednesday, 03 May 2017 04:05:38 | Lượt xem: 377 | Trả lời: 0
Xem
377
Trả lời
0
Câu nói gián tiếp phần 1
Câu nói gián tiếp phần 1 Viết bởi: admin | Wednesday, 03 May 2017 02:05:36 | Lượt xem: 306 | Trả lời: 0
Xem
306
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3703
  • Thành viên:826
  • Trả lời:172
Len dau trang