0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Size
Size Viết bởi: mongthanh.mt | Tuesday, 21 July 2015 05:07:35 | Lượt xem: 496 | Trả lời: 0
Xem
496
Trả lời
0
Pets
Pets Viết bởi: maivan1211 | Tuesday, 21 July 2015 04:07:36 | Lượt xem: 469 | Trả lời: 0
Xem
469
Trả lời
0
Possessives
Possessives Viết bởi: Nongdandaksong | Tuesday, 21 July 2015 04:07:15 | Lượt xem: 482 | Trả lời: 0
Xem
482
Trả lời
0
What day is today?
What day is today? Viết bởi: Phụng Trần | Tuesday, 21 July 2015 04:07:17 | Lượt xem: 467 | Trả lời: 0
Xem
467
Trả lời
0
Possessive adjectives
Possessive adjectives Viết bởi: doanpham240690 | Tuesday, 21 July 2015 03:07:02 | Lượt xem: 493 | Trả lời: 0
Xem
493
Trả lời
0
What time is it?
What time is it? Viết bởi: kghjfhhn | Tuesday, 21 July 2015 03:07:13 | Lượt xem: 472 | Trả lời: 0
Xem
472
Trả lời
0
Demonstrative adjectives
Demonstrative adjectives Viết bởi: Nguyễn Việt Nam | Tuesday, 21 July 2015 03:07:48 | Lượt xem: 514 | Trả lời: 0
Xem
514
Trả lời
0
Parts of the body
Parts of the body Viết bởi: dsgfdh | Tuesday, 21 July 2015 02:07:51 | Lượt xem: 462 | Trả lời: 0
Xem
462
Trả lời
0
What do you look like?
What do you look like? Viết bởi: gialoi2139 | Tuesday, 21 July 2015 01:07:24 | Lượt xem: 633 | Trả lời: 0
Xem
633
Trả lời
0
To have
To have Viết bởi: gkjjkj | Tuesday, 21 July 2015 11:07:44 | Lượt xem: 502 | Trả lời: 0
Xem
502
Trả lời
0
Number (II)
Number (II) Viết bởi: ngocbiu | Tuesday, 21 July 2015 11:07:42 | Lượt xem: 496 | Trả lời: 0
Xem
496
Trả lời
0
What is your job?
What is your job? Viết bởi: vinhtranwg | Tuesday, 21 July 2015 10:07:23 | Lượt xem: 556 | Trả lời: 0
Xem
556
Trả lời
0
Indefinite articles and 'it'
Indefinite articles and 'it' Viết bởi: admin | Tuesday, 21 July 2015 09:07:53 | Lượt xem: 519 | Trả lời: 0
Xem
519
Trả lời
0
My family
My family Viết bởi: dkit1991 | Tuesday, 21 July 2015 01:07:28 | Lượt xem: 482 | Trả lời: 0
Xem
482
Trả lời
0
The verb 'to be'
The verb 'to be' Viết bởi: phongtran1993 | Tuesday, 21 July 2015 12:07:35 | Lượt xem: 527 | Trả lời: 0
Xem
527
Trả lời
0
Colors
Colors Viết bởi: Mỹ Trinh Đào | Tuesday, 21 July 2015 12:07:17 | Lượt xem: 576 | Trả lời: 0
Xem
576
Trả lời
0
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural Viết bởi: vcbytr | Monday, 20 July 2015 11:07:59 | Lượt xem: 484 | Trả lời: 0
Xem
484
Trả lời
0
Number (I)
Number (I) Viết bởi: wedfg | Monday, 20 July 2015 11:07:03 | Lượt xem: 510 | Trả lời: 0
Xem
510
Trả lời
0
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular Viết bởi: namhvkt | Monday, 20 July 2015 08:07:47 | Lượt xem: 539 | Trả lời: 0
Xem
539
Trả lời
0
To be or not to be
To be or not to be Viết bởi: rtyujk | Monday, 20 July 2015 08:07:31 | Lượt xem: 491 | Trả lời: 0
Xem
491
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang