0919 050 560

Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality

Hôm nay diễn đàn tiếng Anh muốn chia sẻ với các bạn IELTS Speaking part 2 cue card về “Personality” và kèm theo một số từ vựng liên quan đến chủ đề này. Hãy dành thời gian cùng luyện nói với diễn đàn nhé!

 

CUE CARD: PERSONALITY

 

ĐỀ:  Describe a good part of your personality or character.

You should say:

 • What it is
 • What this part of your personality or character is like
 • How it affects your life or work

And explain why you think it is good

 

Một số từ vựng liên quan (uncommon vocabularies):

 

 • Trait (n) /treɪt/: nét đặc biệt, đặc điểm (a particular characteristic that can produce a particular type of behavior

 

 • Stability (n) /stəˈbɪl.ə.ti/: sự ổn định (a situation in which something is not likely to move or change)

 

 • Observant (adj) /əbˈzɜː.vənt/: tinh ý (good or quick at noticing things)

 

 • Tactful (adj) /ˈtækt·fəl/: khéo léo trong ứng xử, lịch thiệp (the ability to say or do the right thing without making anyone unhappy or angry)

 

 • Dependable (adj) /dɪˈpen.də.bəl/: đáng tin cậy (deserving of trust or confidence)

 

 • Ambitious (adj) /æmˈbɪʃ.əs/: tham vọng (having a strong wish to be successful, powerful, or rich)

 

 • Buckle down (phrasal verb): bắt đầu chăm chỉ để làm gì đó (to start working hard) (Exp: “He’ll have to buckle down if he expects to pass the course.”)

 

 • At all cost(s): bằng mọi giá phải làm bằng được (If something must be done or avoided at all costs, it must be done or avoided whatever happens)

 

 • Determination (n) /dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/: sự quyết tâm (the ability to continue trying to do something, although it is very difficult)

 

Diễn đàn mong rằng với những từ phía trên sẽ hỗ trợ được các bạn trong quá trình lên ý tưởng. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang