Diễn đàn tiếng Anh

TOEIC Writing

Format phần I và II trong đề thi TOEIC Writing Format phần I và II trong đề thi TOEIC Writing

Format phần I và II trong đề thi TOEIC Writing: I write a sentence, Response to a written Request