Diễn đàn tiếng Anh

English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt

English For Banking: Cash Card - Thẻ Tiền Mặt
 
    Cash dispenser, automatic teller machine or cash point are some of the names given to machines from which customers can withdraw money from their bank accounts, using their cash cards.
  They can do this at any branch of their bank and the branches of other banks which are linked to their bank .
 
    ( Note : In the USA , the teller is a person receiving and handing out money in a bank. This occupation is caller cashier in Britain )
      With the cash card, customers also recevie a PIN or personal identification number which they should memorize.
  This number is kept secret even from the statt of their branch.
   When using the dispenser, customer insert the card and key the PIN number in.
    By following a clear set of instruction, which appear on the video scrren , they can withdraw cash up to a certain limit, check the balance of their account or deposit money.
   Not all banks provide the same automatic teller services.
  Example of services available from custormers’ own branch machines are account information , orders for new cheque books and deposits of cheques and cash.
 Own- branch machines may also issue mini – statements of account , showing deposits just made and the current balance.
      Máy rút tiền,máy rút tiền tự động hoặc điểm đổi tiền là một trong nhiều cái tên của các máy mà từ những máy này, khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ khi sử dụng các thẻ tiền mặt .
     Khách hàng có thể làm việc này (đổi tiền) tại bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng họ mở tài khoản hoặc các chi nhánh của các ngân hàng khác có liên kết với ngân hàng của họ.
    (Ghi chú: Ở Mỹ, người thu ngân là một người nhận và cho vay tiền trong một ngân hàng. Họ cũng được gọi  là Thủ quỹ ở các Ngân hàng Anh)
     Với thẻ tiền mặt, các khách hàng sẽ nhận được số PIN hay còn gọi là Mã số xác nhận khách hàng và họ phải nhớ nó.
    Mã số này được giữ bí mật thậm chí cả trong các nhân viên của chi nhánh.
    Khi sử dụng máy đổi tiền, khách hàng đưa thẻ vào máy kèm theo số PIN xác nhận.
  Bằng một loạt các chỉ dẫn kèm theo, hiện trên màn hình điện tử, họ có thể rút tiền tới hạn mức nhất định, và có thể kiểm tra số trên tài khoản của họ hoặc lượng tiền gửi trong tài khoản.
     Không phải tất cả các ngân hàng đều cung cấp các dịch vụ rút tiền tự động giống nhau.
        Lấy ví dụ như các dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản từ máy chủ của chi nhánh, lệnh cấp sổ Séc mới và gửi tiền mặt hay Séc.
 
Các máy chủ tại chi nhánh có thể phát hành các bản sao kê nhỏ của tài khoản, cho thấy việc gửi tiền đã được thực hiện và số dư tài khoản ở thời điểm hiện tại.
 •    Questions :
1.    What is cardcash  ?

Cash card is the plastic card which can be use to obtain cash form ATMs .
2.    Find out all functions of cash card mentioned in thereading ?
Thereare four function of cash card , they are :
-    Obtain cash
-    Check balance of the account
-    Order new cheque book
-    Deposit money , transfer finds, isure a main statement.
3.    What is
teller ?
The teller is a person receiving and handing out money in a bank
4.    How can you withdraw cash from
cash dispenser ( ATM ) ?
-    Insert the card in
-    Key the PIN number in
-    A clear set of
instructions , which appean on the video screen 
5.    Where should the dispensers be
put ? Why ?
The customer can do this at any branch of their bank and the branch of other banks  which are linked to their bank (Các khách hàng có thể làm được điều này tại bất kỳ chi nhánh của ngân hàng và chi nhánh của các ngân hàng khác được liên kết với ngân hàng của họ )
6.    Should the PIN be kept secret from the manager of the
bank ?
(mã PIN nên được giữ bí mật từ người quản lý của ngân hàng?)
Yes, you sould
•    Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh :
1.    Dùng sec rất an toàn bởi vì sec được đảm bảo bằng thẻ sec và chữ ký của người ký phát
It is safe to use a cheque because cheque is used to guarantee by a cheque card and the drawer’s signature
2.    Ngân hàng đã và đang phát hành nhiều loại sec khác nhau để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của ngân hàng
Bank have issued different kinds of cheque to meet various customer’s needs
3.    Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng đều được dùng thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nhưng khi dùng thẻ ghi nợ TK của chủ thẻ được ghi nợ ngay lập tức tại hệ thống điện tử, trong khi sử dụng thẻ tín dụng thì cuối tháng chủ thẻ mới phải thanh toán cho công ty phát hành thẻ tín dụng
Debit card, credit card are used to pay for goods and services but when a debit card is used, holder account is debited immediately through
electronic , system, while a credit card is used , the holder doesn’t pay the card issuing company until the end of the mouth.
4.    NH Vietcombank là NH đầu tiên ở VN phát hành loại thẻ nhựa cho KH của mình
Vietcombank is the first bank in VN issuing plastic card to their customers
5.    Dùng thẻ nhựa vừa an toàn, vừa thuận tiện vì chủ thẻ không phải mang nhiều tiền theo mình mà thẻ nhựa được chấp nhận ở hầu hết các siêu thị, trạm xăng
Using plastic card is both safe and convenience because card holder don’t have to carry a lot of money
writh them, more over, plastic cards are acceptd at most supermarket, restanrant, hotels, or petrol station
•    Viết lại câu, giữ nguyên 
nghĩa :
1.    Doing business is very difficult for a student because of lacking experiences
=>   It is difficult for a student to do business because of lacking experiences
2.    A customer has converted the amount in
donar into Kronor
=>    The amount in
donar has been converted into Kronor
3.    “ Keep the serial number and denominations
seporate from the cheque”
=>   The clerk told me to keep the serial numbers and
donomination seporate form the cheque
4.    “ Why didn’t you go to the
of fice this morning”
=>    The manager asked him why he hadn’t gone to tho office that morning
5.    They have to pay these bills before December
=>    These bills have to be paid before December
6.    The
rokber made the bank manafer hanf over the money
=>    The bank manager was made to the
rokber hand over the money
7.    Though a current account doesn’t earn
interest , many clients now open it
=>   Despite earning no interest, many clients now open current account
8.    “ Can I help y
ou” The bank clerk said to Jonh
=>    The bank clerk asked Jonh if he could help him
9.    A current account holder can only overdraw with the manager permission
=>    As long as the bank manager
permis account holder can overdraw
Quảng cáo giữa