Diễn đàn tiếng Anh

English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 2

Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Quản trị Kinh doanh nè. Cùng tham khảo nha 

English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 2

 
 
madate chỉ thị, yêu cầu, ủy thác
marketer người tiếp thị
maxim câu châm ngôn
means phương tiện
myopia (số ít: myopy) tật cận thị, sai lầm
novelty điều mới lạ
obsolete lỗi thời
particular đặc thù
pasture đồng cỏ
penetration xâm nhập
prefer ưa thích, thích hơn
principle nguyên tắc, nguyên lý
probably có thể, có khả năng
prochure tập sách nhỏ để hướng dẫn hoặc quảng cáo
provide cung cấp
radically triệt để
revamp thay lại, sửa chữa
scale phạm vi, quy mô
seek tìm kiếm
segmention đọan (thị trường), sự phân đoạn
strategy chiến lược
tactical có tính chiến thuật
take into account tính đến
term thuật ngữ
therefore do đó, bởi vậy
to be on guard against phòng ngừa
total tổng số, toàn bộ
tourism ngành du lịch
value – added service dịch vụ giá trị gia tăng
volume khối lượng
wasteful lãng phí
wasterpaper bin giỏ đựng giấy vụn
with regard to về việc