DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Những mẫu câu

Hãy cùng ôn lại những mẫu câu "Chúc mừng" phổ biến trong Tiếng Anh với diendantienganh.com nhé.
- Congratulations!: Chúc mừng
= Good job!
= You’ve done a great job!
= Good on you!
= Good for you!
= That’s the way!
= You did it!
= Well done!
= You rock!
= Good going!

Và tiếp theo, khi muốn nói chúc may mắn, thay vì "Good luck" thì chúng ta còn những cụm từ nào nữa nhỉ?
- Good luck: Chúc may mắn

= Best of luck!
= Wishing you all the best!
= Wishing you lots of luck!
= Cross my finger!
= Break a leg.
= May the force be with you.
= You’ll do great!
= I hope everything will be all right.

 

CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG ÁO