DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Speaking chủ đề Weather

Luyện Speaking qua những đoạn hội thoại là ý tưởng tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn khi mình có thể nghe bản Recording nữa nè! Hôm nay diendantienganh.com sẽ chia sẻ cho các bạn về đoạn hội thoại có chủ đề là Weather rất hữu ích, có những câu nói mà thường ngày bạn vẫn dùng để giao tiếp với bạn bè trong Tiếng Việt nhưng bây giờ mình cũng có thể hỏi nhau trong Tiếng Anh rồi đấy! Hãy cùng học nhé....

Conversation 1 

A: It's an ugly day today.
B: I know. I think it may rain.
A: It's the middle of summer, it shouldn't rain today.
B: That would be weird.
A: Yeah, especially since it's ninety degrees outside.
B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.
A: Yes, it would be. 
B: I really wish it wasn't so hot every day. 
A: Me too. I can't wait until winter.
B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.
A: I'd rather be cold than hot.
B: Me too.

Conversation 2 


A: It doesn't look very nice outside today.
B: You're right. I think it's going to rain later.
A: In the middle of the summer, it shouldn't be raining.
B: That wouldn't seem right.
A: Considering that it's over ninety degrees outside, that would be weird.
B: Exactly, it wouldn't be nice if it started raining. It's too hot.
A: I know, you're absolutely right.
B: I wish it would cool off one day.
A: That's how I feel, I want winter to come soon.
B: I enjoy the winter, but it gets really cold sometimes.
A: I know what you mean, but I'd rather be cold than hot.
B: That's exactly how I feel.
Nguồn Sưu Tầm
CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG ÁO