Diễn đàn tiếng Anh

22 cụm giới từ cần biết trong bài thi Toeic

Bạn đã biết hết 22 cụm giới từ hay xuất hiện trong bài thi Toeic và nghĩa của chúng chưa?

Trong bài thi Toeic, đặc biệt là phần điền từ ở Part 5 và các đoạn văn ở part7, người ta sử dụng cụm giới từ rất nhiều . Dưới đây là 22 cụm giới từ cần biết trong bài thi Toeic

Các cụm giới từ hay xuất hiện trong Toeic


1. Out of stock: hết hàng
2. On the contrary: ngược lại
3. On behalf of somebody: thay mặt ai
4. In an attempt/ effort to: nỗ lực làm gì đó
5. In accordance with: tương ứng với/ đúng với
6. In honor of: tôn vinh ai
7. In advance: trước
8. In case of: trong trường hợp
9. In addition to: bên cạnh
10. In relation/ reference to: về việc

Biết được các cụm giới từ và nghĩa của chúng, sẽ giúp chúng ta có thể đọc hiểu tốt các đoạn văn trong part 7 Toeic

22-cum-gioi-tu-can-biet-trong-bai-thi-toeic
Cụm giới từ trong bài thi Toeic (Nguồn: evi)

11. In a timely manner/ fashion: đúng giờ/ kịp giờ
12. In compliace with: tuân theo
13. In terms of: xét về mặt
14. In the heart of: ở trung tâm
15. In observance of: tuân theo
16. In charge of: chịu trách nhiệm
17. In the event of: phòng khi/ lỡ khi
18. Ahead/ on/ behind the schedule: trước/ đúng/ sau thời hạn
19. In celebration of: nhân dịp kỉ niệm
20. At one's choice: theo sự lựa chọn
21. At no cost/ charge: miễn phí
22. At a fast rate: tốc độ cao

Muốn đạt được điểm cao trong kì thi Toeic nhất định bạn không nên bỏ qua 22 cụm giới từ này. 

>>Những cụm từ đi với danh từ không đếm được 
>>Những cụm từ tiếng Anh thường gặp với giới từ In, On và At 

Theo Từ vựng tiếng anh theo chủ đề
Quảng cáo giữa