Diễn đàn tiếng Anh

TOEFL Task 1: Condition 2

Tiếp theo của chuỗi Seri Speaking TOEFL là về câu điều kiện loại 2. Điểm sơ lý thuyết, câu điều kiện loại 2 là câu không có thực ở hiện tại, có thể là câu nói ở tương lai hay một giả thuyết và một ước muốn nào đó. Câu điều kiến loại hai rất hay dùng trong Speaking trong IELTS lẫn TOEFL vì đây là dạng câu không khó nhưng khi nói chúng ta rất dễ quên và sai các cú pháp của loại câu. Với video này Thầy Steve sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn cách không mắc những lỗi nhỏ đó!
 Quảng cáo giữa