Diễn đàn tiếng Anh

TOEFL Task 2: Independent Speaking (nói độc lập)

Đến bài này thầy Steve sẽ hướng dẫn cho các bạn nói một cách độc lập giữa các Section, chúng ta chỉ có 45 giây để nói mỗi Section thôi....! Theo chân thầy để luyện Speaking TOEFL nhé!


 
Quảng cáo giữa