Diễn đàn tiếng Anh

Từ vựng theo chủ đề

Colors Colors

Tìm hiểu về màu sắc...

Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural

Đại từ nhân xưng ngôi 1, 2, 3 số nhiều...

Number (I) Number (I)

Từ vựng về những con số...

Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular

Đại từ nhân xưng ngôi 1, 2, 3 số ít...

To be or not to be To be or not to be

Tồn tại hay không tồn tại...

How are you? How are you?

Bạn khỏe không? Bạn thế nào rồi?

Từ vựng: Sự tuyệt vời của từ vựng Từ vựng: Sự tuyệt vời của từ vựng

Học một ngoại ngữ mới, điều đầu tiên là chúng ta phải yêu thích và sau đó là khám...

Từ vựng về 'Cắt tóc' Từ vựng về 'Cắt tóc'

Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng chuyện "cắt tóc" khiến tôi luôn hồi hộp laugh. Hơn thế nữa, nếu sau này có dịp...

Nice to meet you! Nice to meet you!

Lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta nên dùng những mẫu câu nào thích hợp để giao tiếp...